Disclaimer & privacy

Algemene Voorwaarden deAfvalMarkt.nl

Regels voor iedereen

DeAfvalmarkt.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van producten, goederen en / of diensten , ongedwongen kan zoeken tussen het aanbod. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en deafvalmarkt.nl is hierbij niet betrokken. Om die reden kan DeAfvalMarkt.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de toepasbaarheid van goederen, producten en / of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de veiligheid of de legaliteit van geadverteerde goederen, producten en / of diensten, de bevoegdheid van adverteerders goederen, producten en / of diensten te verkopen en de bevoegdheid van kopers goederen, producten en / of diensten te kopen. De (ver)koop van goederen, producten en / of diensten via DeAfvalMarkt.nl is in beginsel toegestaan mits de handel hierin niet is verboden door (inter)nationale wet- en regelgeving. De site is enkel bedoeld voor het weergeven van vraag en aanbod. Het geeft geen uitsluiting over het feit of het toepassen van de goederen, producten en / of diensten is toegestaan. Als gebruiker van DeAfvalMarkt.nl bent u zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen, producten en / of diensten wettelijk is toegestaan. Ook de toepasbaarheid van goederen, producten en / of diensten zal door de gebruiker zelf moeten worden getoetst. DeAfvalMarkt.nl kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing van aangeboden en /of gevraagde goederen. Onze diensten zijn alleen toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Ondanks voorgaand, zijn onze diensten alleen toegankelijk voor minderjarigen mits deze daarvoor toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger of indien het een rechtshandeling betreft waarbij het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze bewuste leeftijd deze zelfstandig verricht. De website van DeAfvalMarkt.nl probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. DeAfvalMarkt.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper middels gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart DeAfvalMarkt.nl en tussenpersonen van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Biedingen niet bindend

DeAfvalMarkt.nl is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie wordt verwijderd.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw DeAfvalMarkt.nl advertentie. DeAfvalMarkt.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Gebruik van de (inhoud van) de website van DeAfvalMarkt.nl

DeAfvalMarkt.nl promoot haar eigen website en de inhoud daarvan (mogelijk uw materiaal bevattend) en kan derden toegang verschaffen tot uw materiaal om het hen mogelijk te maken uw advertenties te promoten op hun websites, software applicaties en e-mail en andere kanalen. Onze promoties en promoties van derden kunnen (delen van) uw advertentie materiaal bevatten. DeAfvalMarkt.nl kan uw materiaal technisch dusdanig wijzigen dat het toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden.

Het is u niet toegestaan de website van DeAfvalMarkt.nl of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DeAfvalMarkt.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is niet toegestaan om (hyperlinks naar) DeAfvalMarkt.nl’s advertenties op uw site weer te geven. RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten (bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke web blogs of persoonlijke Social media) zijn wel toegestaan. Indien het totale aantal advertenties dat op uw site wordt weergegeven of waarnaar hyperlinks op uw site verwijzen meer dan 100 bedraagt, zal uw gebruik hiervan verondersteld worden in strijd te zijn met onze algemene voorwaarden, tenzij u hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van DeAfvalMarkt.nl.

Handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden van DeAfvalMarkt.nl

DeAfvalMarkt.nl behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van DeAfvalMarkt.nl in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden van DeAfvalMarkt.nl, onverminderd het recht van DeAfvalMarkt.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. DeAfvalMarkt.nl kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

 • verwijdering van advertentie(s) ;
 • schorsing van het account;
 • beperken of aanpassen van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland);
 • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

 

Voorbeelden van overtredingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn:

 • advertenties waarin geen concrete goederen, producten en / of diensten worden aangeboden;
 • advertenties die in een verkeerde afvalgroep of subafvalgroep zijn geplaatst;
 • advertenties die dubbel zijn geplaatst;
 • advertenties met een websitevermelding;
 • advertenties die niet voldoen aan de daarvoor geldende betalingsvoorwaarden;
 • advertenties waarin verboden of verdachte goederen, producten en / of diensten worden aangeboden;
 • advertenties die inbreuk maken op (intellectuele eigendom) rechten van derden;
 • beoordelingen die een commerciële boodschap bevatten ten behoeve van de auteur;
 • gebruikers die adverteerders benaderen voor eigen goederen, producten en / of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders versturen via de website van DeAfvalMarkt.nl;
 • gebruikers wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers;
 • gebruikers van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels handelen.
 • Martkpartijen die een andere oplossing per subafvalstroom aangeven dan zij werkelijk kunnen leveren.
 • Marktpartijen die onjuiste registratienummers invoeren.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan DeAfvalMarkt.nl bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

 

Regels voor (afval)bedrijven die zich aanmelden als marktpartij die een oplossing kunnen bieden voor een afvalstroom

Marktpartijen kunnen per subafvalstroom een oplossing invullen die zij kunnen leveren aan afvalaanbieders. Het is de AfvalMarkt.nl toegestaan om zowel de afvalgroep(en) als de subafgroep(en) die de marktpartij heeft gekozen, als ook de gekozen oplossingscategorie(ën), aan te passen naar de keuze van deAfvalMarkt.nl.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Algemeen

 • U dient een omschrijving te geven in de advertentietitel en de advertentietekst van het product dat u aanbiedt. U mag alleen advertenties plaatsen in het Nederlands of Engels.
 • Plaats uw advertentie s.v.p. in één (1) subafvalgroep. Maak voor elk product een aparte advertentie en plaats deze in de best bijpassende subafvalgroep.
 • Het plaatsen van dubbele advertenties is niet toegestaan. Dubbele advertenties kunnen worden verwijderd.
 • Heeft u uw artikel verkocht of gevonden wat u zocht? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw advertentie te verwijderen.
 • Het is niet toegestaan advertenties op DeAfvalMarkt.nl te plaatsen anders dan door DeAfvalMarkt.nl aangegeven.
 • Het is niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die bestaat uit een url, of een gedeelte van een url.
 • Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
 • Uw advertentie blijft minimaal 28 dagen op DeAfvalMarkt.nl staan.
 • Na het verstrijken van de 28 dagen is het DeAfvalMarkt.nl toegestaan uw advertentie te verwijderen, zonder opgave van redenen.
 • Indien u een advertentie plaatst, die niet aan de voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd .

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • Het aanbieden van, vragen om of plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust is niet toegestaan.
 • Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
 • Het is niet toegestaan beschermde namen of logo’s van bedrijven in uw advertentie te gebruiken, anders dan de naam van het bedrijf dat het object dat u adverteert fabriceerde of produceerde.
 • Het is niet toegestaan een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid of legaliteit van het object dat u aanbiedt. Adverteerders dienen zich ervan zeker te zijn dat hun objecten echt zijn alvorens ze aan te bieden op DeAfvalMarkt.nl. Indien u twijfelt over de echtheid van een object, biedt het dan niet aan.
 • U mag in de advertentiebeschrijving de merknamen vermelden van producten waarmee het aangeboden object compatibel is.

Vergelijkingen en misleidende teksten

 • De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Misleidende titels zijn alle titels die het object dat u verkoopt niet goed beschrijven.
 • Het is niet toegestaan om een merknaam in de titel te vermelden, anders dan de merknaam van het product waarmee u adverteert.

Niet toegestane informatie in advertentie

 • Advertenties voor objecten die verboden zijn volgens de wet of de DeAfvalMarkt.nl Algemene Voorwaarden zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan een advertentie te plaatsen met als enkel doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de categorie Overige of Diversen.
 • Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen waarin verwezen wordt naar een website:
  •  die deels of grotendeels gevuld is met links naar advertentiesites of advertenties, die al dan niet met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
  • waaruit blijkt dat de goederen, producten en / of diensten die in de advertentie wordt beschreven niet, of niet door u, wordt aangeboden.

Informatie over prijs in advertentie

 • De prijzen genoemd op DeAfvalMarkt.nl zijn prijzen alleen bedoeld voor en door bedrijven onderling dus exclusief BTW.
 • Verkopers die als ondernemer hun goederen, producten en / of diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief BTW aan te geven.

Betalingsbeleid

Alle diensten van DeAfvalMarkt zijn op dit moment gratis. Het is de AfvalMarkt toegestaan, indien zij daar op enig moment in de toekomst toe zou besluiten, bedragen te vragen voor 1 of meer van haar diensten, in welke vorm dan ook.

Bescherming van intellectuele eigendom

Op DeAfvalMarkt.nl wordt een groot aantal, en een grote diversiteit, aan goederen, producten en / of diensten aangeboden door bedrijven in Nederland. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van aanbiedingen die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze aanbiedingen. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden goederen, producten en / of diensten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door DeAfvalMarkt.nl verwijderd.